Bibelen

St. Johannes Evangeliet 9

1 Og da han gik frem, saae han et Menneske, som var blind født.

2 Og hans Disciple spurgte ham og sagde: Mester! hvo haver syndet? denne eller hans Forældre, at han er blind født?

3 Jesus svarede: hverken denne syndede, ei heller hans Forældre; men paa det at Guds Gjerninger skulle blive aabenbarede paa ham.

4 Mig bør at gjøre hans Gjerninger, som mig haver udsendt, saalænge det er Dag; Natten kommer, da Ingen kan arbeide.

5 Medens jeg er i Verden, er jeg Verdens Lys.

6 Der han det havde sagt, spyttede han paa Jorden, og gjorde Dynd af Spyttet, og smurte Dyndet paa den Blindes Øine.

7 Og han sagde til ham: gak bort, to dig i Dammen Siloam, (hvilket er udlagt: udsendt). Da gik han bort og toede sig og kom seende tilbage.

8 Da sagde Naboerne og de, som før havde seet, at han var blind: er det ikke den, som sad og tiggede?

9 Andre sagde: det er denne; men Andre: han er ham lig. Han selv sagde: det er mig.

10 Da sagde de til ham: hvorledes bleve dine Øine aabnede?

11 Han svarede og sagde: et Menneske, som kaldes Jesus, gjorde Dynd, og smurte paa mine Øine, og sagde til mig: gak bort til Dammen Siloam og to dig. Men da jeg gik hen og toede mig, blev jeg seende.

12 Da sagde de til ham: hvor er han? Han sagde: jeg veed ikke.

13 Da førte de ham, som før var blind, til Pharisæerne.

14 (Men det var en Sabbat, da Jesus gjorde Dynd og aabnede hans Øine.)

15 Da spurgte og Pharisæerne ham atter, hvorledes han var bleven seende. Men han sagde til dem: Dynd lagde ham paa mine Øine, og jeg toede mig, og seer.

16 Derfor sagde nogle af Pharisæerne: dette Menneske er ikke af Gud, efterdi han holder ikke Sabbaten. Andre sagde: hvorledes kan et syndigt Menneske gjøre saadanne Tegn? Og der var Splid imellem dem.

17 Da sagde atter til den Blinde: hvad siger du om ham, efterdi han aabnede dine Øine? Men han sagde: han er en Prophet.

18 Men Jøderne troede ikke om ham, at han havde været blind og var bleven seende, førend de kaldte hans Forældre, som havde faaet sit Syn.

19 Og de spurgte dem og sagde: er denne Eders Søn, om hvem I sige, at han var blind født? hvorledes er han da nu seende?

20 Hans Forældre svarede dem og sagde: vi vide, at dette er vor Søn, og at han var blind født.

21 Men hvorledes han nu er bleven seende, vide vi ikke, og hvo der haver aabnet hans Øine, vide vi ikke heller; han er selv gammel nok, spørger ham, han maa selv svare for sig.

22 Dette sagde hans Forældre, fordi de frygtede for Jøderne; thi Jøderne vare allerede komne overeens om, at dersom Nogen bekjendte ham at være Christus, skulle denne blive udelukt af Synagogen.

23 Derfor sagde hans Forældre: han er gammel nok, spørger ham selv.

24 Da kaldte de anden Gang til sig det Menneske, som havde været blind, og sagde til ham: giv Gud Æren; vi vide, at hiint Menneske er en Synder.

25 Da svarede han og sagde: om han er en Synder, veed jeg ikke; een Ting veed jeg, at jeg, som var blind, nu seer.

26 Men de sagde til ham igjen: hvad gjorde han ved dig? hvorledes aabnede han dine Øine?

27 Han svarede dem: jeg haver allerede sagt Eder det, og I hørte ikke derefter. Hvorfor ville I høre det igjen? ville I og vorde hans Disciple?

28 Da skjældte de paa ham og sagde: du er hans Discipel, men vi ere MosesÂ’ Disciple.

29 Vi vide, at Gud haver talet til Moses; men om denne vide vi ikke, hvorfra han er.

30 Mennesket svarede og sagde til dem: det er dog underligt, at I ikke vide, hvorfra han er, og han haver aabnet mine Øine.

31 Vi vide dog, at Gud hører ikke Syndere; men dersom Nogen er gudfrygtig og gjør hans Villie, den hører han.

32 Aldrig er det hørt, at Nogen haver aabnet Øinene paa en Blindfødt.

33 Var denne ikke fra Gud, da kunde han slet intet gjøre.

34 De svarede og sagde til ham: du er ganske født i Synd, og du vil lære os? Og de stødte ham ud.

35 Jesus hørte, at de havde udstødt ham, og da han traf ham, sagde ham til ham: troer du paa Guds Søn?

36 Han svarede og sagde: hvo er han, Herre! at jeg kan troe paa ham?

37 Men Jesus sagde til ham: baade haver du seet ham, og den, som taler med dig, ham er det.

38 Men han sagde: jeg troer, Herre! og han kastede sig ned for ham.

39 Og Jesus sagde: jeg er kommen til Dom i denne Verden, at de, som ikke see, skulle vorde seende, og de, som see, skulle vorde blinde.

40 Dette hørte de af Pharisæerne, som vare hos ham, og de sagde til ham: monne og vi ere blinde?

41 Jesus sagde til dem: vare I blinde, da havde I ikke Synd; men nu sige I: vi see; derfor bliver Eders Synd.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media