Bibelen

St. Johannes Evangeliet 8

1 Men Jesus gik til Oliebjerget.

2 Og aarle om Morgenen kom han igjen i Templet, og alt Folket kom til ham; og han satte sig og lærte dem.

3 Men de Skriftkloge og Pharisæerne førte en Kvinde til ham, greben i Hoer, og stillede hende frem i Midten.

4 Og de sagde til ham: Mester! denne Kvinde er greben i Hoer paa frisk Gjerning.

5 Men Moses bød os i Loven, at saadanne skulle stenes; hvad siger nu du?

6 Men dette sagde de, for at forsøge ham, at de kunde have Noget at anklage ham for. Men Jesus bukkede sig ned og skrev med Fingeren paa Jorden.

7 Men der de bleve ved at spørge ham, reiste han sig op og sagde til dem: den, som er syndeløs iblandt Eder, kaste først Stenen paa hende.

8 Og han bukkede sig atter ned og skrev paa Jorden.

9 Men der de hørte det, og bleve slagne af deres Samvittighed, gik de bort, En efter den Anden, fra de Ældste af til de Yngste, og Jesus blev efterladt alene, og Kvinden staaende i Midten.

10 Men da Jesus reiste sig op og saae Ingen uden Kvinden, sagde han til hende: Kvinde! hvor ere hine dine Anklagere? fordømte Ingen dig?

11 Men hun sagde: Herre! Ingen. Men Jesus sagde til hende: jeg fordømmer dig ikke heller; gak bort, og synd ikke mere.

12 Da talede Jesus atter til dem og sagde: jeg er det Verdens Lys; hvo som følger mig, skal ikke vandre i Mørket, men have det Livsens Lys.

13 Da sagde Pharisæerne til ham: du vidner om dig selv; dit Vidnesbyrd er ikke sandt.

14 Jesus svarede og sagde til dem: om jeg end vidner om mig selv, er mit Vidnesbyrd sandt; thi jeg veed, hvorfra jeg kom, og hvor jeg gaaer hen; men I vide ikke, hvorfra jeg kommer, og hvor jeg gaaer hen.

15 I dømmer efter Kjødet , jeg dømmer Ingen.

16 Men dersom jeg og dømmer, er min Dom sand; thi jeg er ikke alene, men baade jeg og Faderen, som udsendte mig.

17 Men der er og skrevet i Eders Lov, at to Menneskers Vidnesbyrd er sandt.

18 Jeg er den, som vidner om mig selv, og Faderen, som udsendte mig, vidner om mig.

19 Derfor sagde de til ham: hvor er din Fader? Jesus svarede: hverken kjende I mig, ei heller min Fader; dersom I kjendte mig, kjendte I og min Fader.

20 Disse Ord talede Jesus ved Templets Kiste, der han lærte i Templet; dog greb Ingen ham, fordi hans Time var ikke endnu kommen.

21 Da sagde Jesus atter til dem: jeg gaaer bort, og I skulle lede efter mig, og døe i Eders Synd; hvor jeg gaaer hen, kunne I ikke komme.

22 Da sagde Jøderne: mon han vil slaae sig selv ihjel, fordi han siger: hvor jeg gaaer hen, kunne I ikke komme?

23 Og han sagde til dem: I ere nedenfra, jeg er ovenfra; I ere af denne Verden, jeg er ikke af denne Verden.

24 Derfor haver jeg sagt Eder, at I skulle døe i Eders Synder; thi dersom I ikke ville troe, at det er mig, skulle I døde i Eders Synder.

25 Derfor sagde de til ham: hvo er du? Og Jesus sagde til dem: just det, som jeg siger Eder.

26 Jeg haver Meget at tale og dømme om Eder; men den, som mig udsendte, er sanddru, og hvad jeg haver hørt af ham, det siger jeg for Verden.

27 Men de forstode ikke, at han talede til dem om Faderen.

28 Derfor sagde Jesus til dem: naar I faae ophøiet Menneskens Søn, da skulle I kjende, at det er mig, og at jeg gjør Intet af mig selv; men som min Fader haver lært mig, saaledes taler jeg.

29 Og den, som udsendte mig, er med mig; Faderen haver ikke ladet mig alene, fordi jeg gjør altid det, som er ham behageligt.

30 Der han talede dette, troede Mange paa ham.

31 Derfor sagde Jesus til Jøderne, som havde troet paa ham: dersom I blive i mit Ord, ere I sandelig mine Disciple,

32 og I skulle forstaae Sandheden, og Sandheden skal frigjøre Eder.

33 De svarede ham: vi ere Abrahams Sæd, og have aldrig været Nogens Trælle; hvorledes siger du da: I skulle vorde frie?

34 Jesus svarede dem: sandelig, sandelig siger jeg Eder: hver den, som gjør Synd, er Syndens Træl.

35 Men Trællen bliver ikke altid i Huset, Sønnen bliver der altid.

36 Dersom da Sønnen faaer frigjort Eder, skulle I være virkeligen frie.

37 Jeg veed, at I ere Abrahams Sæd; men I søge at slaae mig ihjel, fordi min Tale ikke finder Rum hos Eder.

38 Jeg taler det, som jeg haver seet hos min Fader, saa gjøre I og det, som I have seet hos Eders Fader.

39 De svarede og sagde til ham: Abraham er vor Fader. Jesus sagde til dem: dersom I vare Abrahams Børn, gjorde I Abrahams Gjerninger.

40 Men nu søge I at slaae mig ihjel, et Menneske, der haver sagt Eder Sandheden, som jeg haver hørt af Gud; dette havde Abraham ikke gjort.

41 I gjøre Eders Faders Gjerninger. Derfor sagde de til ham: vi ere ikke avlede i Hoer; vi have en Fader, Gud.

42 Da sagde Jesus til dem: dersom Gud var Eders Fader, da elskede I mig; thi jeg er ingenlunde kommen af mig selv, men han haver udsendt mig.

43 Hvi forstaae I ikke min Tale? efterdi I ikke kunne fordrage mit Ord.

44 I ere af en Fader Djævelen, og ville gjøre Eders Faders Begjerninger. Han var en Manddraber fra Begyndelsen af, og blev ikke bestaaende i Sandheden; thi Sandhed er ikke i ham. Naar han taler Løgn, taler han af sit eget; thi han er en Løgner og Løgnens Fader.

45 Men mig troe I ikke, fordi jeg taler Sandhed.

46 Hvo af Eder kan overbevise mig om nogen Synd? men siger jeg Sandhed, hvorfor troe I mig ikke?

47 Hvo som er af Gud, hører Guds Ord; derfor høre I ikke, fordi I ere ikke af Gud.

48 Da svarede Jøderne og sagde til ham: sige vi ikke med Rette, at du er en Samaritan og haver Djævelen?

49 Jesus svarede: jeg haver ikke Djævelen, men jeg ærer min Fader, og I vanære mig.

50 Men jeg søger ikke min Ære; der er den, som søger den, og dømmer.

51 Sandelig, sandelig siger jeg Eder: dersom Nogen holder mit Ord, skal han ikke see Døden evindeligen.

52 Da sagde Jøderne til ham: nu kjende vi, at du haver Djævelen; Abraham er død, og Propheterne, og du siger: dersom Nogen holder mit Ord, han skal ikke smage Døden evindeligen.

53 Mon du er større end vor Fader Abraham, hvilken er død? og Propheterne ere døde; hvem gjør du dig selv til?

54 Jesus svarede: dersom jeg ærer mig selv, er min Ære Intet; det er min Fader, som mig ærer, og hvem I sige, at han er Eders Gud.

55 Og I have ikke kjendt ham, men jeg kjender ham; og dersom jeg sagde: jeg kjender ham ikke, da blev jeg en Løgner ligesom I. Men jeg kjender ham og holder hans Ord.

56 Abraham, Eders Fader, frydede sig, at han skulde see min Dag, og han saae den og glædede sig.

57 Da sagde Jøderne til ham: du er ikke endnu halvtredsindstyve Aar gammel, og du haver seet Abraham?

58 Jesus sagde til dem: sandelig, sandelig siger jeg Eder: førend Abraham blev, er jeg.

59 Derfor optoge de Stene, for at kaste paa ham: men Jesus skjulte sig, og gik ud af Templet og gik midt igjennem Mængden, og han undkom saaledes.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media