Bibelen

St. Johannes Evangeliet 13

1 Men for Paaskehøitiden, der Jesus vidste, at hans Time var kommen, at han skulde gaae ud af denne Verden til Faderen, da, som han havde elsket sine Egne, som vare i Verden, saa elskede han dem indtil Enden.

2 Da nu Nadveren holdtes, og Djævelen allerede havde indskudt i Judas, Simon Søns, Ischariotes' Hjerte, at han skulde forraade ham;

3 da Jesus vidste, at Faderen havde givet ham alle Ting i Hænder, og at han udkom fra Gud og gik hen til Gud:

4 reiste han sig fra Nadveren og lagde sine Klæder fra sig, og han tog et Linklæde og bandt op om sig.

5 Derefter slog han Vand i et Bækken og begyndte at toe Disciplenes Fødder og at tørre dem med Linklædet, som han var ombunden med.

6 Da kom han til Simon Peter, og han sagde til ham: Herre! toer du mine Fødder?

7 Jesus svarede og sagde til ham: hvad jeg gjør, veed du ikke nu, men du skal forstaae det herefter.

8 Peter siger til ham: du skal i Evighed ikke toe mine Fødder. Jesus svarede ham: dersom jeg ikke toer dig, haver du ingen Deel med mig.

9 Simon Peter siger til ham: Herre ikke mine Fødder alene, men ogsaa Hænderne og Hovedet.

10 Jesus siger til ham: hvo som er toet, haver ikke behov uden at toe Fødderne, men er ganske reen; og I ere rene, men ikke alle.

11 Thi han kjendte den, som ham forraadte; derfor sagde han: I ere ikke alle rene.

12 Der han da havde toet deres Fødder og havde taget sine Klæder, satte han sig atter ned og sagde til dem: vide I, hvad jeg haver gjort Eder?

13 I kalde mig Mester og Herre, og I tale ret, thi jeg er det.

14 Dersom da jeg, Herren og Mesteren, haver toet Eders Fødder, saa ere I og skyldige at toe hverandres Fødder.

15 Thi jeg haver givet Eder et Exempel, at ligesom jeg gjorde Eder, skulle og I gjøre.

16 Sandelig, sandelig siger jeg Eder: en Tjener er ikke større end hans Herre, ikke heller et Sendebud større end den, ham haver sendt.

17 Dersom I vide dette, ere I salige, om I gjøre det.

18 Jeg taler ikke om Eder alle, jeg veed, hvilke jeg haver udvalgt; men Skriften maa fuldkommes: den, som æder Brødet med mig, haver opløftet sin Hæl mod mig.

19 Fra nu af siger jeg Eder det, førend det skeer, at, naar det er skeet, I skulle troe, at det er mig.

20 Sandelig, sandelig siger jeg Eder: hvo som annammer den, som jeg sender, annammer mig; men hvo mig annammer, annammer den, som haver sendt mig.

21 Der Jesus havde sagt dette, blev han heftig bevæget i Aanden, og vidnede og sagde: sandelig, sandelig siger jeg Eder, at een af Eder skal forraade mig.

22 Da saae Disciplene paa hverandre, tvivlraadige, om hvem han talede.

23 Men der var een iblandt hans Disciple, som laae op til Jesu Skjød, hvem Jesus elskede.

24 Til denne nikkede derfor Simon Peter, at han skulde udspørge, hvo det maatte vare, han talede om?

25 Men denne bøiede sig op til Jesu Bryst, og sagde til ham: Herre! hvo er det?

26 Jesus svarede: det er den, hvilken jeg giver det Stykke, som jeg dypper. Og han dyppede Stykket, og gav Judas, Simons Søn, Ischariotes det.

27 Og efterat han havde faaet Stykket, da gik Satan ind i ham. Da sagde Jesus til ham: hvad du gjør, det gjør snart!

28 Men ingen af dem, som sadde tilbords, forstod, til hvad Ende han sagde ham det.

29 Thi Nogle meente, efterdi Judas havde Pungen, at Jesus sagde til ham: kjøb, hvad vi havde behov til Høitiden; eller at han skulde give Noget til Fattige.

30 Der han da havde taget Stykket, gik han strax ud; men det var Nat.

31 Der han da var udgangen, sagde Jesus: nu er Menneskens Søn herliggjort, og Gud er herliggjort i ham.

32 Dersom Gud er herliggjort i ham, skal Gud og herliggjøre ham i sig selv, og han skal snart herliggjøre ham.

33 Børnlille! jeg er endnu lidet hos Eder. I skulle lede efter mig, og ligesom jeg sagde til Jøderne: hvor jeg gaaer hen, kunne I ikke komme, siger jeg og Eder nu.

34 Jeg giver Eder en ny Befaling, at I skulle elske hverandre; som jeg elskede Eder, at I og skulle elske hverandre.

35 Derpaa skulle Alle kjende, at I ere mine Disciple, dersom I have indbyrdes Kjærlighed.

36 Simon Peter sagde til ham: Herre! hvor gaaer du hen? Jesus svarede ham: hvor jeg gaaer hen, kan du ikke nu følge mig; men siden skal du følge mig.

37 Peter siger til ham: Herre! hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sætte mit Liv til for dig.

38 Jesus svarede ham: vil du sætte dit Liv til for mig? Sandelig, sandelig siger jeg dig: Hanen skal ikke gale, førend du skal fornegte mig tre Gange.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media