Bibelen

St. Markus Evangeliet 14

1 Men det var Paaske og de usyrede Brøds Høitid to Dage derefter. Og de Ypperstepræster og de Skriftkloge søgte, hvorledes de med List kunde gribe og ihjelslaae ham.

2 Men de sagde: ikke paa Høitiden, at der ikke skal blive Larm iblandt Folket.

3 Og der han var i Bethanien, i Simon den Spedalskes Huus, og sad til Bords, kom en Kvinde, som havde en Alabasterkrukke med uforfalsket, meget kostelig Nardussalve; og hun sønderbrød Alabasterkrukken og udgød den paa hans Hoved.

4 Men der vare Nogle, som bleve fortrydelige ved sig selv og sagde: hvortil blev denne Salve spildt?

5 Thi den kunde bleven solgt for mere end tre hundrede Penninge og givet de Fattige; og de overfusede hende.

6 Men Jesus sagde: lader hende med Fred, hvi gjøre I hende Fortred? Hun gjorde en god Gjerning imod mig.

7 Thi I have altid Fattige hos Eder, og naar I ville, kunne I gjøre dem tilgode; men mig have I ikke altid.

8 Hun gjorde, hvad hun kunde; hun haver forud salvet mit Legeme til Begravelsen.

9 Sandelig siger jeg Eder: hvorsomhelst dette Evangelium bliver prædiket i den ganske Verden, skal og det, som hun haver gjort, siges til hendes Ihukommelse.

10 Og Judas Ischariotes, een af de Tolv, gik hen til de Ypperstepræster, for at forraade ham til dem.

11 Men der de hørte det, bleve de glade, og de lovede at give ham Penge; og han søgte, hvorledes han kunde beleiligen forraade ham.

12 Og paa de usyrede Brøds første Dag, der man slagtede Paaskelam, sagde hans Disciple til ham: hvor vil du, at vi skulle gaae hen og berede, at du kan æde Paaskelammet?

13 Og han sendte to af sine Disciple og sagde til dem: gaaer hen i Staden, og et Menneske skal møde Eder, som bærer en Vandkrukke; følger ham;

14 og hvor han gaaer ind, der siger til Huusbonden: Mesteren siger: hvor er det Herberge, der jeg kan æde Paaskelammet med mine Disciple?

15 Og han skal vise Eder en stor Sal, tillavet og rede, der bereder det for os.

16 Og hans Disciple gik bort og kom i Staden og fandt det, ligesom han havde sagt dem; og de beredte Paaskelammet.

17 Og der det var blevet Aften, kom han med de Tolv.

18 Og da de sadde til Bords og aade, sagde Jesus: sandelig siger jeg Eder, at een af Eder, som æder med mig, skal forraade mig.

19 Men de begyndte at bedrøves og at sige til ham, een efter een: er jeg den? og en anden: er jeg den?

20 Men han svarede og sagde til dem: een af de Tolv, den, som dypper med mig i Fadet.

21 Menneskens Søn gaaer vel bort, som det er skrevet om ham; dog vee det Menneske, ved hvilket Menneskens Søn bliver forraadt! Det var dette Menneske godt, om han aldrig var født.

22 Og der de aade, tog Jesus Brødet, velsignede, og brød det, og gav dem, og sagde: tager, æder; dette er mit Legeme.

23 Og han tog Kalken, takkede, og gav dem den; og de drak alle deraf.

24 Og han sagde til dem: dette er mit Blod, det nye Testamentes, hvilket udgydes for Mange.

25 Sandelig siger jeg Eder, at jeg skal herefter ikke mere drikke af Viintræets Frugt, indtil paa hiin Dag, naar jeg skal drikke den ny i Guds Rige.

26 Og der de havde sjunget Lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.

27 Og Jesus sagde til dem: i denne Nat skulle I alle forarges paa mig; thi der er skrevet: jeg skal slaae Hyrden, og Faarene skulle adspredes.

28 Men efterat jeg er opstanden, vil jeg gaae forud for Eder til Galilæa.

29 Men Peter sagde til ham; dersom de endog alle forarges, vil jeg dog ikke forarges.

30 Og Jesus sagde til ham: sandelig siger jeg dig, at i Dag, i denne Nat, førend Hanen galer to Gange, skal du fornegte mig tre Gange.

31 Men han sagde endydermere: dersom jeg end skulde døe med dig, vil jeg dog ikke fornegte dig. Men ligesaa sagde de og alle.

32 Og de kom til en Gaard, hvis Navn var Gethsemane; og han sagde til sine Disciple: sætter Eder her, imedens jeg beder.

33 Og han tog Peter og Jakob og Johannes til sig, og begyndte at skjælve og svarligen at ængstes.

34 Og han sagde til dem: min Sjæl er ganske bedrøvet indtil Døden; bliver her og vaager!

35 Og han gik lidet frem, faldt ned paa Jorden og bad, at denne Time maatte gaae ham forbi, om det var muligt.

36 Og han sagde: Abba Fader! Alting er dig muligt; tag denne Kalk fra mig; dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil.

37 Og han kom og fandt dem sovende, og sagde til Peter: Simon, sover du? kunde du ikke vaage een Time?

38 Vaager og beder, at I ikke skulle falde i Fristelse; Aanden er vel redebon, men Kjødet er skrøbeligt.

39 Og han gik atter hen, og bad og sagde de samme Ord.

40 Og han kom igjen, og fandt dem atter sovende; thi deres Øine vare betyngede, og de vidste ikke, hvad de skulde svare ham.

41 Og han kom tredie Gang og sagde til dem: sove I fremdeles og hvile Eder? Det er forbi, Timen er kommen; see, Menneskens Søn forraades i Synderes Hænder.

42 Staaer op, lader os gaae; see, han er nær, som forraader mig.

43 Og strax, som han endnu talede, kom Judas, een af de Tolv, og en stor Skare med ham, med Sværd og Stænger, fra de Ypperstepræster og Skriftkloge og de Ældste.

44 Men den, som forraadte ham, havde givet dem et aftalt Tegn og sagt: hvilken jeg kysser, den er det; griber ham og fører ham sikkert bort.

45 Og der han kom traadte han strax til ham og sagde: Rabbi! Rabbi! og han kyssede ham.

46 Men de lagde deres Hænder paa ham og grebe ham.

47 Men een af dem, som stode hos, drog Sværdet ud, slog den Ypperstepræsts Tjener og afhuggede hans Øre.

48 Og Jesus svarede og sagde til dem: I ere udgangne ligesom til en Røver, med Sværd og med Stænger, at tage fat paa mig.

49 Jeg haver været daglig hos Eder i Templet og lært, og I grebe mig ikke; men dette skeer, paa det Skrifterne skulle fuldkommes.

50 Og de forlode ham alle og flyede.

51 Og et ungt Menneske fulgte ham, som havde et Linklæde over det blotte Legeme; og Karlene toge fat paa ham.

52 Men han slap Linklædet og flyede nøgen fra dem.

53 Og de førte Jesus hen til den Ypperstepræst; og alle de Ypperstepræster og Ældste og Skriftkloge kom tilsammen hos ham.

54 Og Peter fulgte ham langt bag efter, til ind i den Ypperstepræsts Pallads, og han sad hos Tjenerne og varmede sig ved Ilden.

55 Men de Ypperstepræster og det ganske Raad søgte Vidnesbyrd mod Jesus, paa det de kunde aflive ham; men de fandt intet.

56 Thi Mange bare falske Vidnesbyrd mod ham, men Vidnesbyrdene kom ikke overeens.

57 Og nogle stode op, og bare falsk Vidnesbyrd mod ham og sagde:

58 vi have hørt, at han sagde: jeg vil nedbryde dette Tempel, som er gjort med Hænder, og i tre Dage bygge et andet, som ikke er gjort med Hænder.

59 Og end ikke saaledes kom deres Vidnesbyrd overeens.

60 Og den Ypperstepræst stod op midt i blandt dem, og adspurgte Jesus; svarer du slet intet? hvad vidne disse imod dig?

61 Men han taug og svarede Intet. Da spurgte den Ypperstepræst ham atter og sagde til ham: er du den Christus, den Høilovedes Søn?

62 Men Jesus sagde: jeg er det; og I skulle see Menneskens Søn sidde hos Kraftens høire Haand og komme med Himmelens Skyer.

63 Da sønderrev den Ypperstepræst sine Klæder og sagde: hvad have vi længere Vidner behov?

64 I have hørt Gudsbespottelsen; hvad tykkes Eder? Men de fordømte ham at være skyldig til Døden.

65 Og Nogle begyndte at bespytte ham og skjule hans Ansigt, og slaae ham med Næver, og sige til ham: spaa! og Tjenerne sloge ham paa Munden.

66 Og da Peter var nede i Gaarden, kom een af den Ypperstepræstes Piger,

67 Og der hun saae Peter varme sig, saae hun paa ham og sagde: du haver ogsaa været med Jesus af Nazareth.

68 Men han negtede og sagde: jeg kjender ham ikke, veed og ikke, hvad du siger; og han gik ud i Forgaarden, og Hanen goel.

69 Og Pigen saae ham igjen og begyndte at sige til dem, som stode hos: denne er En af dem.

70 Men han negtede atter. Og lidet derefter sagde atter de, som stode hos, til Peter: sandelig du er af dem; thi du er og en Galilæer, og dit Maal er ligt derefter.

71 Men han begyndte at forbande sig og sværge: jeg kjender det Menneske ikke, om hvem I tale.

72 Og Hanen goel anden Gang. Og Peter kom det Ord i hu, som Jesus sagde til ham: førend Hanen galer to Gange, skal du fornegte mig tre Gange; og han brast i Graad.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media