Bibelen

St. Mattæus Evangeliet 28

1 Men efter Sabbaten, da det gryede ad den første Dag i Ugen, kom Maria Magdalene og den anden Marie for at see Graven.

2 Og see, der skete et stort Jordskjælv; thi Herrens Engel nedfoer af Himmelen, traadte til og væltede Stenen fra Indgangen og satte sig der.

3 Men hans Skikkelse var ligesom Lynet, og hans Klædebon hvidt som Snee.

4 Men Vægterne skjælvede af Frygt for ham, og bleve som Døde.

5 Men Engelen tiltalede Kvinderne og sagde: frygter I ikke! thi jeg veed, at I lede efter Jesus den Korsfæstede.

6 Han er ikke her, thi han er opstanden, som han haver sagt. Kommer hid, seer Stedet, hvor Herren laae;

7 og gaaer hastelig hen og siger hans Disciple, at han er opstanden fra de Døde; og see, han gaaer forud for Eder til Galilæa, der skulle I see ham. See, jeg haver sagt Eder det.

8 Og de gik hastelig ud af Graven med Frygt og stor Glæde, og løb at bebude hans Disciple det.

9 Men der de gik at bebude hans Disciple det, see, da mødte Jesus dem og sagde: hil være Eder! Men de traadte til, og omfavnede hans Fødder, og tilbade ham.

10 Da sagde Jesus til dem: frygter ikke! gaaer hen, forkynder mine Brødre, at de drage til Galilæa, og der skulle de see mig.

11 Men der de gik hen, see, da kom Nogle af Vagten i Staden, og forkyndte de Ypperstepræster alt det, som var skeet.

12 Og de forsamledes med de Ældste, og holdt et Raad, og gave Stridsmændene rigeligen Penge,

13 og sagde: siger, hans Disciple kom om Natten og stjal ham, da vi sov.

14 Og dersom Landshøvdingen faaer det at høre, ville vi stille ham tilfreds og holde Eder angerløse.

15 Men de toge Pengene, og gjorde, som de vare underviste. Og Rygtet om denne Sag blev udspredt iblandt Jøderne indtil denne Dag.

16 Men de elleve Disciple gik til Galilæa, til det Bjerg, hvor Jesus havde bestilt dem.

17 Og der de saae ham, tilbade de ham; men Nogle tvivlede.

18 Og Jesus traadte frem, talede med dem og sagde: Mig er given al Magt i Himmelen og paa Jorden.

19 Gaaer derfor hen, og lærer alle Folk, og døber dem i Navnet Faderens og Sønnens og den Hellig Aands;

20 og lærer dem at holde alt det, jeg haver befalet Eder. Og see, jeg er med Eder alle Dage, indtil Verdens Ende. Amen.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media