Bibelen

St. Mattæus Evangeliet 24

1 Og Jesus gik ud, bort fra Templet, og hans Disciple gik til ham, for at vise ham Templets Bygninger.

2 Men Jesus sagde til dem: see I ikke alt dette? Sandelig siger jeg Eder: her skal ikke lades Steen paa Steen, som jo skal nedbrydes.

3 Men da han sad paa Oliebjerget, gik hans Disciple til ham afsides og sagde: siig os, naar skal dette skee? og hvad Tegn skal der være paa din Tilkommelse og Verdens Ende?

4 Og Jesus svarede og sagde til dem: seer til, at Ingen forfører Eder.

5 Thi Mange skulle komme i mit Navn og sige; jeg er Christus; og de skulle forføre Mange.

6 Men I skulle høre Krige og Rygte om Krige, Seer til, at I ikke forskrækkes; thi dette maa altsammen skee; men Enden er ikke endda.

7 Thi Folk skal reise sig imod Folk, og Rige imod Rige; og der skal være Hunger og Pestilentse og Jordskjælv her og der.

8 Men alt dette er kun Veernes Begyndelse.

9 Da skulle de overantvorde Eder til Trængsel og slaae Eder ihjel, og I skulle hades af alle Folkene for mit Navns Skyld.

10 Og da skulle Mange forarges og forraade hverandre og hade hverandre.

11 Og mange falske Propheter skulle opstaae og forføre Mange.

12 Og efterdi Uretfærdighed vil være bleven mangfoldig, skal Kjærligheden blive kold i Mange.

13 Men hvo som bliver bestandig indtil Enden, han skal blive salig.

14 Og dette Riges Evangelium skal prædikes i den ganske Verden, til et Vidnesbyrd for alle Folk; og da skal Enden komme.

15 Naar I da see Ødelæggelsens Vederstyggelighed, om hvilken Propheten Daniel haver talet, og staae paa det hellige Sted, (hvo som det læser, give Agt derpaa!)

16 da flye paa Bjergene, hvo, som er i Judæa;

17 og hvo som er paa Taget, stige ikke ned, at hente Noget af sit Huus;

18 og hvo som er paa Ageren, vende ikke tilbage, at hente sine Klæder.

19 Men vee de Frugtsommelige og dem, som give Die, i de Dage!

20 Men beder, at Eders Flugt skal ikke skee om Vinteren, ei heller paa Sabbaten;

21 thi da skal være saa stor en Trængsel, som ikke haver været fra Verdens Begyndelse hidindtil, som ikke heller skal blive.

22 Og dersom disse Dage ikke bleve forkortede, da blev intet Menneske frelst; men for de Udvalgtes Skyld skulle disse Dage forkortes.

23 Dersom Nogen da siger til Eder: see, her er Christus, eller der! da skulle I ikke troe det.

24 Thi falske Christi og falske Propheter skulle opstaae og gjøre store Tegn og Undergjerninger, at de Udvalgte skulde og forføres, om det var muligt.

25 See, jeg haver sagt Eder det forud.

26 Derfor, om de sige Eder: see, han er i Ørken, da gaaer ikke ud; see, han er i Kammerne, da troer det ikke.

27 Thi ligesom Lynet udgaaer fra Østen og skinner indtil Vesten, saa skal og Menneskens Søns Tilkommelse være.

28 Thi hvor Aadslet er, der skulle Ørnene forsamles.

29 Men strax efter de Dages Trængsel skal Solen formørkes, og Maanen ikke give sit Skin, og Stjerne falde af Himmelen, og Himmelens Kræfter røres.

30 Og da skal Menneskens Søns Tegn aabenbares i Himmelen; og da skulle alle Jordens Slægter hyle, og de skulle see Menneskens Søn komme i Himmelens Skyer med Kraft og megen Herlighed.

31 Og han skal udsende sine Engle med stærktlydende Basune, og de skulle forsamle hans Udvalgte fra de fire Veir, fra den ene Ende af Himmelen til den anden.

32 Lærer en Lignelse af Figentræet: naar Vædsken er kommen i dets Grene, og Bladene skyde ud, da vide I, at Sommeren er nær.

33 Saaledes og I, naar I see alt dette, vider, at han er nær for Døren.

34 Sandelig siger jeg Eder, denne Slægt skal ikke forgaae, førend dette skeer altsammen.

35 Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae.

36 Men om den Dag og den Time veed Ingen, end ikke Himmelens Engle, uden min Fader alene.

37 Men ligesom Noahs Dage vare, saa skal og Menneskens Søns Tilkommelse være.

38 Thi ligesom de i Dagene før syndfloden aade og drak, toge tilægte og bortgiftede indtil den Dag, der Noah gik ind i Arken;

39 og de agtede det ikke, indtil Syndfloden kom og tog dem alle bort: saaledes skal og Menneskens Søns Tilkommelse være.

40 Da skulle To være paa Ageren; den Ene skal annammes, og den Anden lades tilbage.

41 To Kvinder skulle male paa Kværnen; den ene skal annammes, og den anden lades tilbage.

42 Vaager derfor, thi I vide ikke, i hvilken Time Eders Herre kommer.

43 Men dette skulle I vide, at dersom Huusbonden vidste, i hvilken Nattevagt Tyven vilde komme, da vaagede han og lod ikke bryde ind i sit Huus.

44 Derfor værer I og rede; thi Menneskens Søn kommer paa den Time, som I ikke mene.

45 Hvo er vel den troe og snilde Tjener, som hans Herre haver sat over sit Tyende, at give dem Mad i Tide?

46 Salig er den Tjener, hvilken hans Herre, naar han kommer, finder at gjøre saaledes.

47 Sandelig siger jeg Eder, at han skal sætte ham over alt sit Gods.

48 Men dersom nogen ond Tjener vilde sige i sit Hjerte: min Herre tøver at komme;

49 og begynde at slaae Medtjenerne, men at æde og drikke med de Drukne:

50 saa skal den Tjeners Herre komme paa den Dag, som han ikke forventer, og paa den Time, som han ikke veed,

51 og slaae ham sønder, og giver ham sin Deel med Øienskalke; der skal være Graad og Tænders Gnidsel.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media