Bibelen

St. Mattæus Evangeliet 23

1 Da talede Jesus til Folket og til sine Disciple og sagde:

2 Paa Moses' Stol sidde Skriftkloge og Pharisæer.

3 Alt det derfor, som de sige Eder, at I skulle holde, det holder og gjører; men gjører ikke efter deres Gjerninger; thi de sige det vel, men gjøre det ikke.

4 Thi de binde svare Byrder, vanskelige at bære, og lægge Menneskene dem paa Skuldrene; men selv ville de ikke røre dem med en Finger.

5 Men de gjøre alle deres Gjerninger for at ansees af Menneskene; thi de gjøre deres Tankeremme brede, og Sømmene paa deres Klæder store.

6 Og de ville gjerne sidde øverst tilbords ved Nadverne og paa de fornemste Sæder i Synagogerne.

7 Og de ville gjerne være hilsede paa Torvene, og kaldes Rabbi, Rabbi af Menneskene.

8 Men I skulle ikke ville kaldes Rabbi; thi Een er Eders Veileder, Christus, men I ere alle Brødre.

9 Og I skulle ingen kalde Eders Fader paa Jorden; thi Een er Eders Fader, som er i Himlene.

10 Og I skulle ikke lade Eder kalde Veiledere; thi Een er Eders Veileder, Christus.

11 Men den Største iblandt Eder skal være Eders Tjener.

12 Men hvo sig selv ophøier, skal fornedres, og hvo sig selv fornedrer, skal ophøies.

13 Vee Eder, I Skriftkloge og Pharisæer, I Øienskalke! at I tillukke Himmeriges Rige for Menneskene; thi I gaae ikke derind, og dem, som ville gaae ind, tillade I det ikke.

14 Vee Eder, I Skriftkloge og Pharisæer, I Øienskalke! at I opæde Enkers Huse, og paa Skrømt bede længe; derfor skulle I faae des haardere Dom.

15 Vee Eder, I Skriftkloge og Pharisæer, I Øienskalke! at I drage om til Vands og Lands for at vinde en Tilhænger; og naar han er bleven det, gjøre I et Helvedes Barn af ham, dobbelt mere end I ere.

16 Vee Eder, I Blinde Veiledere! I, som sige: hvo som sværger ved Templet, det er Intet; men hvo som sværger ved Guldet i Templet, er skyldig.

17 I Daarer og Blinde! hvilket er størst? Guldet, eller Templet, som helliger Guldet?

18 Fremdeles: hvo som sværger ved Alteret, det er Intet; men hvo som sværger ved Gaven, som er derpaa, er skyldig.

19 I Daarer og Blinde! hvilket er størst? Gaven, eller Alteret, som helliger Gaven?

20 Derfor, hvo som sværger ved Alteret, sværger ved det og ved Alt, som er derpaa.

21 Og hvo som sværger ved Templet, sværger ved det og ved den, som boer deri.

22 Og hvo som sværger ved Himmelen, sværger ved Guds Throne og ved den, som sidder derpaa.

23 Vee Eder, I Skriftkloge og Pharisæer, I Øienskalke! at I tiende af Mynte og Dild og Kommen, og efterlade de Ting, som svarere ere i Loven, Dom og Barmhjertighed og Tro. Disse Ting burde man gjøre, og ikke forsømme de andre.

24 I Blinde Veiledere, I, som sie Myggen af, men nedsluge Kamelen!

25 Vee Eder, I Skriftkloge og Pharisæer, I Øienskalke! at I rense Bægere og Fade udvortes, men indentil ere de fulde af Rov og Uretfærdighed.

26 Du blinde Pharisæer! rens først det, som er inden i Bægeret og Fadet, at ogsaa det Udvortes paa dem maa blive reent.

27 Vee Eder, I Skriftkloge og Pharisæer, I Øienskalke! thi I ere ligesom kalkede Grave, hvilke synes deilige udvortes, men indentil ere fulde af døde Been og al Ureenhed.

28 Ligesaa synes og I vel udvortes retfærdige for Menneskene, men indvortes ere I fulde af Øienskalkhed og Uret.

29 Vee Eder, I Skriftkloge og Pharisæer, I Øienskalke! at I bygge Propheternes Grave og pryde de Retfærdiges Gravsteder, og sige:

30 havde vi været i vore Fædres Tid, da havde vi ikke været deelagtige med dem i Propheternes Blod.

31 Saa bære I da Vidnesbyrd om Eder selv, at I ere deres Børn, som have ihjelslaget Propheterne.

32 Saa fylder og I Eders Fædres Maal!

33 I Slanger! I Øgleunger! hvorledes kunne I undflye Helvedes Dom?

34 Derfor, see, jeg sender til Eder Propheter og Vise og Skriftkloge; og nogle af dem skulle I ihjelslaae og korsfæste, og nogle af dem skulle I hudstryge i Eders Synagoger, og forfølge dem fra en Stad til en anden,

35 at alt det retfærdige Blod skal komme over Eder, som er udgydt paa Jorden, fra den retfærdige Abels Blod indtil Sacharias', Barachias' Søns, Blod, hvilken I sloge ihjel mellem Templet og Alteret.

36 Sandelig siger jeg Eder, alt dette skal komme over denne Slægt.

37 Jerusalem! Jerusalem! som ihjelslaaer Propheterne og stener dem, som ere sendte til dig: hvor ofte vilde jeg forsamlet dine Børn, ligerviis som en Høne forsamler sine Kyllinger under Vingerne! Og I vilde ikke.

38 See, Eders Huus skal lades Eder øde.

39 Thi jeg siger Eder: I skulle fra nu af ikke see mig, indtil I sige: velsignet være den, som kommer i Herrens Navn!

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media